วันที่ 17 กันยายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1

20 กันยายน 2564